Svetovno kmetijstvo se sooča s številnimi nepredvidljivimi izzivi; podnebnimi spremembami, nihanji cen na kmetijskih trgih in vse večjimi pričakovanji potrošnikov glede varne in kakovostne hrane in dobrobiti živali ter prizadevanji za bolj trajnostno kmetijstvo.

Projekt »Plasma Grain – Zdravo zrnje« predstavlja inovativno rešitev za povečanje prehranske samooskrbe in varovanje okolja.

Podjetje Interkorn d.o.o. je vodilni partner projekta »Plasma Grain – Zdravo zrnje« in je s pomočjo konzorcijskih partnerjev razvilo mobilni plazemski reaktor, ki kmetijskemu pridelovalcu v neposredni bližini njive ponuja postopek razkuževanja zrnja/semena z metodo plazemske obdelave semen.

 

Mobilni plazemski reaktor za razkuževanje zrnja/semena. 

 

Mobilni plazemski reaktor je prvi na svetu in predstavlja inovativni preboj na področju razkuževanja zrnja/semen, brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Raziskave so pokazale, da je razkuževanje oz. tretiranje izbranega semenskega materiala s plazmo hitro, ekonomično in brez onesnaževanja okolja. Uporaba plazemske tehnologije prav tako pomembno prispeva k znižanju stopnje kontaminiranosti s strupi, ki jih proizvajajo glive, imenovani mikotoksini. Okuženost z omenjenimi plesnimi ne povzroča le manjšega pridelka, kvara živil in krme, pač pa tudi resno ogroža naša zdravja. 

Projekt uporablja inovativno tehniko, ki se še ni uporabljala drugje po svetu. Plazemska tehnologija ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo kmetijsko prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah.

Projekt je usmerjen v razvoj novih ali izboljšanih proizvodov in storitev v realnem okolju, s katerim se bo dosegalo:

  • skrajšanje časa od ideje do trga,
  • pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
  • povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije.

Vzpostavljena linija za plazemsko razkuževanje semena pomeni velik korak k izboljšanju zdravja ljudi in živali, saj lahko s plazemsko tehnologijo odstranimo in eliminiramo tudi mikotoksine, ki so škodljivi v prehrani živali in ljudi. Operacija sledi ciljem Strategije Razvoja Slovenije, S4: trajnostna pridelava hrane (prednostno podpodročje: napredna oprema in tehnologije za pridelavo in predelavo hrane).

Uspešno zaključen projekt »Plasma Grain – Zdravo zrnje« bo ponudil za okolje popolnoma »čist« način obdelave semen, kar predstavlja preventivo pri varovanju okolja in pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju. Posledica razvoja nove tehnologije je zmanjšanje vnosa fitofarmacevtskih sredstev v okolje. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor